EN
Series of Coin Collages.
Different coins cut out by hand and taken from their context.
Assembled like a jigsaw.

NL
Serie Munt Collages.
Verschillende munten, met de hand uitgezaagd en zo uit hun context gehaald.
Samengebracht als puzzel stukjes.